วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 20 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:20 am

บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ (CBS) ร่วมมือใช้นวัตกรรมและความรู้ทางการตลาด เพื่อการศึกษาที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรศ. ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม และ ผศ. ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ซึ่งมี นายกรวิชญ์ ณรงคณานุกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร และ นางสาวรัชนี  ลือวิภาสกุล ร่วมลงนามในครั้งนี้

โดยทั้ง 2 สถาบันมีหัวข้อในการลงนามดังนี้

1. บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด (TPCX) ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยเวลแคร์รุ่น Welcare X CBS เพื่อใช้ทำกิจกรรมภายในคณะฯ ภายในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มูลค่ารวมกว่า 110,000 บาท

2. ทางบริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด ได้ร่วมสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น Subsi-D.com (ซับสิดี) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แบบสมาชิกรายเดือน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ (CBS) ได้สร้างประสบการณ์การทำงานผ่านการทำธุรกิจ และการทำการตลาดจริงตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตก่อนจบออกไปทำงานจริง

3. บุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดให้แก่บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

ทั้งนี้ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ภายใต้เครือสหพัฒน์ โดยมี นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นประธาน จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจในโลกดิจิทัล การลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นการตอกย้ำจุดยืนที่จะพัฒนาขององค์กรที่มุ่งหวังสู่การเป็น One Stop Service Agency ร่วมกับสถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศ