วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 24 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:24 pm

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2567

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงิน อุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน แก่องค์กรสมาชิก ประจำปี 2567 โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แยกตึกชัย ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้อนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนแก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเป็นประจำทุกปี โดยมอบให้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน ซึ่งมีแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินทุน ประจำปี 2567 เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการ 4 ประเภท เพื่อเสนอผลการพิจารณาให้ คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน และคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนแก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนประจำปี 2567

จำนวน 101 องค์กร 101 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,902,900.- บาท (สองล้านเก้าแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้.-
ประเภทที่ 1 โครงการเกี่ยวกับการสงเคราะห์
คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เป็นประธาน
จำนวน 13 องค์กร 13 โครงการ
ประเภทที่ 2 โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ เป็นประธาน
จำนวน 15 องค์กร 15 โครงการ
ประเภทที่ 3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
คุณวิไลวรรณ ลายถมยา เป็นประธาน
จำนวน 25 องค์กร 25 โครงการ
ประเภทที่ 4 โครงการเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรม
ดร.วิชัย ไทยถาวร เป็นประธาน
จำนวน 48 องค์กร 48 โครงการ
โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดส่งเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรสมาชิกในส่วนภูมิภาค ภาค 2 – 12 และจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรสมาชิกส่วนกลาง และองค์กรสมาชิกส่วนภูมิภาค ภาค 1 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ซึ่งในวันนี้ ท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้กรุณามอบเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2567 แก่องค์กรสมาชิกส่วนกลาง และ องค์กรสมาชิกส่วนภูมิภาค ภาค 1