วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 8 : 11 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 8:11 am

ส.สมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมกับ ส.ศิลปินแห่งประเทศไทย ประสาน ทีเอ็นเอซ ตรวจ ATK ให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ฟรี

   นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) และ นางดรุณี ชื่นสกุล นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนในการตรวจหาเชื้อโควิด – ๑๙ ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ทุกองค์กร และ ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรและหน่วยงาน รวมทั้งชุมชน นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ล่าสุดทางสมาคมฯจึงทำเรื่องไปยัง ทีเอ็นเอซ เพื่อขอความอนุเคราห์ในการดำเนินการตรวจ ATK ให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชน โรงเรียน และนักเรียน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก็ได้รับการตอบรับด้วยดี  สำหรับหน่วยงานใดที่มีความสนใจสามารถแจ้งความประสงค์และความจำเป็นที่จะขอรับความอนุเคราะห์จาก ทีเอ็นเอซ เข้าดำเนินการตรวจ ATK ให้กับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนที่สนใจ (ต้องมีจำนวน 300 คนขึ้นไป)  ซึ่งจะมีบุคลากรจากสาธารณสุขมาตรวจให้กับทุกคน สิ่งที่ต้องเตรียมคือปากกาและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบหนุวยงานใดสนใจสามารถทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์มาได้ที่สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ที่อยู่ 1109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10300 หรือติดต่อสอบถามที่ นายสืบสวัสดิ์ สุขธนโชติอุดม เลขานุการสมาคมฯ โทรและ ID Line 082-789-9808