วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024 | 4 : 27 am
วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024 | 4:27 am

เออาร์วี ร่วมกับ ปตท.สผ. จัดแสดงโดรนแปรอักษรเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณ สถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนลานใจบ้าน สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เฝ้าฯรับเสด็จ และนำเสนอนิทรรศการโครงการด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลงานของ ปตท.สผ. ร่วมกับพันธมิตร ที่จะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 ของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ได้แก่ โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage) หรือ CCS

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณมาก รวมไปถึง เทคโนโลยีที่จะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ (Carbon Capture and Utilization หรือ CCU) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า อาทิ โครงการพัฒนากระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม (Flare Gas Conversion to Carbon Nanotubes) ซึ่งท่อนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุแห่งอนาคตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ในนิทรรศการยังจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี Smart Forest Solution ซึ่งเป็นผลงานของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของไทยในเครือ ปตท.สผ. โดยเป็นเทคโนโลยีเพื่อการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการผสานเทคโนโลยีดาวเทียม ร่วมกับการใช้ภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผ่านแพลตฟอร์ม Varuna Analytics ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์แล้วในโครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (OUR Khung BangKachao) รวมไปถึง โครงการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศใต้ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดจนเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชายฝั่งทะเลใน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงโดรนแปรอักษรประกอบ แสง สี เสียง ซึ่ง ปตท.สผ. และเออาร์วี หรือสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ควบคุมการบินโดยหนูน้อยจ้าวเวหา จัดแสดงขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยใช้โดรนจำนวนกว่า 700 ลำ ทำการแสดงรวม 9 ภาพ ในรูปแบบ 3 มิติ ผสานม่านน้ำมัลติมีเดีย โดยนำเสนอความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อภาคการเกษตรของไทย และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี