วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 13 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:13 am

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ CAP- RTA ประสานช่วยเหลือกำลังพล ทุพพลภาพ-ครอบครัว กองทัพบก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ พล.ต. มานพ แฝดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก (ผทค.ทบ) ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ฝ่ายกำลังพล (ผอ.ศปปค.ฝกพ.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทพับก (ศปก.ทบ.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CAP-RTA เพื่อการเสนอโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ปี 2566 ให้กับ ผู้ประสานงาน ศปปค.ระดับหน่วย 110 ศูนย์ มีผู้ประสานงานหน่วยเข้ารับการรอบรมฯ รวมทั้งสิ้น 288 นาย ซึ่งกำหนดการอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิ.ย.65 รวม 5 วัน

โดยการอบรมหน่วยขึ้นตรง กองทัพบก (นขต.ทบ) ครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อประสานงานไปให้ความช่วยเหลือกับ กำลังพลทบ.ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ทุกพื้นที่ภาคในกองทัพบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ท่านพลตรี มานพ แฝดกลาง ท่านผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จุดประสงค์โครงการเพื่อพัฒนารายได้และสร้างให้กำลังพล ที่ทุพพลภาพ และครอบครัว ทั่วประเทศ มีรายได้เลี้ยงชีพ ทั้งเป็นรายได้เสริมและรายได้หลัก ในการนี้ พลตรีเอี่ยม น้ำจันทร์ พลตรีอานนท์เพชรคำเข้าร่วมให้ความรู้และให้คำแนะนำกำลังพล และวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.65 เป็นการอบรมผู้ประสานงานหน่วยขึ้นตรง กองทัพบก ( นขต.ทบ.) จำนวน 47 นายเป็นวันสุดท้าย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย