วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 50 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:50 am

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่53

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว การจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “คนพิการเทิดไท้ ถวายพระพรชัย 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจ” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานดำเนินงานการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการแถลงข่าว จะชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานวันคนพิการ

🔹 ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานดำเนินงานการจัดงานวันคนพิการฯ กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดงาน กิจกรรมของงานวันคนพิการ การจำหน่ายดอกแก้วกัลยา และการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการ

🔹 คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง กล่าวถึง ผลการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง

🔹คุณสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวถึง กิจกรรมการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ

การจัดงานวันคนพิการในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชน ที่มาร่วมงานประมาณ 5,000 คน และเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ อีกทั้งเพื่อให้คนพิการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสมก็จะสามารถมีชีวิต และทำประโยชน์แก่สังคมได้ไม่แพ้คนปกติ

สำหรับ “ดอกแก้วกัลยา” ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “ดอกแก้วกัลยา” และทรงอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ องค์กรของคนพิการ และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” ด้วยตนเอง เพื่อเป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

สามารถสั่งซื้อดอกแก้วกัลยาได้ที่ “สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ” สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 – 2241 – 2841, 0 – 2241 – 5125