วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 4 : 36 pm
วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 4:36 pm

วศ. ประชุมร่วมกับเครือข่าย เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล

เมื่อเร็วๆนี้ นางภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 : สิ่งแวดล้อม กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ให้ทำหน้าเป็นประธานในการประชุมความร่วมมือกับนางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล ตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมคณะทำงาน และนางกมลา ทองมาก ตัวแทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมคณะทำงาน และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นายวีระ สวนไธสง กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และนายวีรศักดิ์ รักชาติ กรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน/ทดสอบรายการโลหะหนักในน้ำและน้ำเสีย โดยวิธี Metals by Plasma Emission Spectroscopy (part 3120 B) และวิธี Metals by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (part 3125 B) ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017 ในส่วนของเครื่องมือทดสอบ และการควบคุมคุณภาพภายใน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) และส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล