วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2024 | 11 : 38 pm
วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2024 | 11:38 pm

วิทยาลัยทองสุข จัดงานเลี้ยงเชื่อมสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรุ่น 1 กับรุ่น 2

   จากการที่วิทยาลัยทองสุข ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  รุ่นที่ 2 ซึ่งประสบผลสำเร็จในการจัดการอบรม และมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือกันในกิจกรรมการไกล่เกลี่ยระหว่างรุ่น (1) และรุ่น (2) จึง

ได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
ภายใต้ชื่องาน KKTS 2 พบKKTS 1 ณ. @No24 The Glass Hous ของ ซาร่า อรัณยกานนท์ (รุ่น2) โดยมีท่านอาจารย์ พี่น้องพ้องเพื่อนทุกท่านมาร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

อาทิ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต , ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี ,
นายนันทพงศ์ เฉลิมโชควจิตร (ครูตู่) , อ.พิมพ์นิภา พิณทิพย์ (ครูหนุ่ย) , นายยศวัฒน์ ประธานรุ่นที่1 , ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวนิช ประธานรุ่น2 , อ.วานิตย์ อินทรรักษ์ ,
อ.ณรงค์ กิตติวัฒน์ศิริกุล , อ.อธิพงษ์ คิดดี , ดร.นันทพร รัตตานนท์ , คุณพรพิมล สูญญาจารย์ , คุณณภัทร สุวรรณพฤกษ์ , คุณสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ , อภิวิชญ์ วิพิธกาญจน์ และคุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) เข้าร่วมงานด้วย