วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5 : 43 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5:43 pm

ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองค์กร ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทางอาหาร ชู CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย “ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน”

นายณัชโชติ เหมทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วย นายอดิศร สารวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ และ นายศักดา ธัญญาวาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีที่ 3 ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ กรมป่าไม้ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย รวมถึงสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหาร ในพื้นที่ป่าคลองตะเคียน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ในครั้งนี้บริษัท ซีพีแรม จำกัด โดยซีพีแรม(ลาดกระบัง) ได้ดำเนินการโครงการ “CPRAM Forest best for life ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยปลูกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ พื้นที่ป่าคลองตะเคียน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งสิ้นกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 32,000 ตารางเมตร (20 ไร่) การดำเนินโครงการ “CPRAM Forest best for life ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2020 ถึง ปัจจุบัน จัดขึ้นโดย ซีพีแรม (ลาดกระบัง) เน้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับโครงการ     CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เป็นโครงการหลักขององค์กรตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และยังเป็นการสนับสนุนกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 26 มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของบริษัท ซีพีแรม จำกัด และสอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ร้อย รักษ์ โลก”

พื้นที่สวนป่าคลองตะเคียนเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพป่าที่เสื่อมโทรมอย่างมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซีพีแรม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ที่จะฟื้นฟูสภาพป่า ในพื้นที่ป่าคลองตะเคียนซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ซีพีแรม ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ทั้งป่าบก และ ป่าชายเลน ซึ่งปัจจุบันได้ทำการปลูกต้นไม้ในโครงการไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 14,000 ต้น ( ปี 2020 – 2022 ) บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร หรือกว่า 70 ไร่ โดยเป็นการปลูกกระจายไปตามจังหวัดที่ตั้งบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง 7 แห่ง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง คลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น ชลบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติรอบด้านสู่ความยั่งยืนสืบไป