วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5 : 09 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5:09 pm

วศ.อว. จัดฝึกอบรม พัฒนาผู้ตรวจประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices หรือ GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) ได้ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะอนามัยของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมิน

ดังนั้น รผ.วศ. จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices หรือ GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายกิตติไว รัตนะสินชัย ที่ปรึกษาระบบคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ