วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 5 : 16 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 5:16 am

นิคมฯบางชัน ผนึกพันธมิตร ไทยย่งฮง ฮิเล็คทริก ลุยแผน CSR สู่มาตรฐานสากล


“นิคมฯบางชัน ผนึกพันธมิตร บจก.ไทยย่งฮง อิเล็คทริก มอบพัดลมติดผนัง คลายร้อนให้เด็กนักเรียน ในสถานศึกษา โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ จำนวน 15 เครื่อง ตามแผนการดำเนินงานด้าน CSR in Process และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการ/แนวคิด แนวปฏิบัติ สู่มาตรฐานสากล”


ลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) เปิดเผยว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โดยว่าที่ร้อยตรีเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัทฯ สาขาบางชัน มีแผนการดำเนินงานด้าน CSR in Process เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม, ตลอดจนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักการมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้าน CSR ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเสริมสร้างองค์ประกอบและแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการ และการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ตามมาตรฐานสากล ISO 26000 ที่เป็นกลยุทธ์สนับสนุนให้ กนอ. ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO26000 ได้อย่างครบถ้วน ผ่านการกำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบงานด้าน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อให้ กนอ.สู่องค์กรต้นแบบด้าน CSR in Process จนเป็นที่ไว้วางใจ เชื่อมั่น และยอมรับจากชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน ในการสนับสนุนและยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชน เด็กนักเรียนในชุมชน มีความสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กนอ. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนิคมฯ กับผู้ประกอบการ ชุมชนอย่างยั่งยืน


ด้วยประการดังกล่าว สนช.ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยย่งฮง อิเล็ดทริก จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบางชัน มอบพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง ให้กับสถานศึกษา โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สำนักเขตมีนบุรี ซึ่งมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมการศึกษาปีที่ 6 จำนวน 591 คน เป็นเด็กผู้ชายจำนวน 313 คน เด็กผู้หญิงจำนวน 278 คน เพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับเด็กนักเรียน ภายในโรงพลศึกษา โดยมีนางสาววรรณิดา พรหมพุฒ ผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับและรับมอบ และดำเนินการติดตั้งพัดลมในโรงพลศึกษาต่อไป