วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5 : 23 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5:23 pm

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีเปิดห้องนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ70พรรษา ห้อง904ศุนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

12 พฤษภาคม 2565 เวลา09.30 น. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลเอกสุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยให้การต้อนรับและรายงานถึงความเป็นมาของการดำเนินการจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904


นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904 ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ ตลอดจน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทำให้เกิดความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของคนในชาติต่อไป


แบ่งการดำเนินการจัดทำห้องนิทรรศการฯ เป็น ๖ โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ พระราชประวัติ นำเสนอเนื้อหาพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ และทรงครองราชย์

โซนที่ ๒ ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย นำเสนอเนื้อหา พระอัจฉริยภาพด้านการทหาร ความเป็นผู้นำ
โซนที่ ๓ อัครศาสนูปถัมภก นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่ ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภก


โซนที่ ๔ ทรงราชย์ นำเสนอเนื้อหาพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
โซนที่ ๕ สืบสาน รักษา ต่อยอด นำเสนอเนื้อหา พระราชกรณียกิจนานัปการ


โซนที่ ๖ สายธารแห่งพระเมตตา นำเสนอเนื้อหางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ


ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญชวน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการหากมีความประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0814266635