วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024 | 6 : 21 pm
วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024 | 6:21 pm

คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วย มทบ.18

      
     เมี่อวันที่ 26 เม.ย.65 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน และ พ.อ.อภิชาติ ถนอมชาติ รองหน.คณะทำงานฯ เดินเยี่ยมหน่วย มทบ.18 โดยมี พล.ต.คณธัช มากท้วม ผบ.มทบ.18 ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยม นสศ.กับ ศสพ. โดยมี พล.ต.ณพล วงศ์วัฒนะ รอง ผบ.นสศ.ให้การต้อนรับ มีรายละเอียดดังนี้

1.รับฟังบรรยายสรุปงานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิอชอบ รับฟังปัญาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ
2.ตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อม โดยมียุทโธปกรณ์หรือสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภัยพิบัตที่เกิดขึนในพื้นที่
3.สำรวจความต้องการยุทโธปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย(เครื่องแต่งกาย)
4.ติดตามประสานงานหน่วย ให้มีการจัดทำบัญชีรายละเอียดยุทโธปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.คณะทำงานฯตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้ยุทโธปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่หน่วยได้รับแจกจ่าย
6.สอบถามหน่วยเรื่องการฝึกร่วมกับส่วนราชการอื่นๆเช่น จังหวัด,อำเภอ,เทศบาลฯ,ศูนย์บรรเทาสาธารภัยในพื้นที่ เมื่อเกิดสถานการณ์จริงสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที
คณะทำงานฯจะสรุปรายละเอียด,ปัญหา,ข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อจะนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป