วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6 : 40 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6:40 pm

วช. ดัน “ข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง เพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ เรื่อง “การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ให้แก่ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ แห่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวกล้องสังข์หยดหักท่อนที่ผ่านมาตรฐานอินทรีย์และ GI
ที่เหลือจากการส่งออกที่ไม่มีผู้รับซื้อมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ดร.พรวิชัย เต็มบุตร ในฐานะ หัวหน้าโครงการ “การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

กล่าวว่า ทีมนักวิจัยได้ นำองค์ความรู้ และนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าจากข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงหักท่อนที่มีจำนวนมากจากผ่านกระบวนการสีข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวหักข้าวท่อนที่มีมูลค่าต่ำ โดยการนำมาสู่กระบวน การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงาน ส่งเสริมรายได้พื้นที่เป้าหมาย สร้างเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนชาวนาพัทลุงและสมาคม
ผู้ปลูกและค้าข้าวสังข์หยดพัทลุง ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
ข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์

โดยการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่กระบวนการผลิตที่ผ่านมาตรฐานอินทรีย์และ GI ในรูปแบบของ เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำหรับผู้สูงวัย และวัยทำงาน และพัฒนาเป็นเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล 2 สูตร

คือ “สูตรเสริมถั่ว5 สี” มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ และโปรตีนสูงเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อหัวใจ และ “สูตรเสริมโพรไบโอติก” ที่มีส่วนช่วยในการขับถ่ายที่ปลอดภัยเหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานผลผลิตจากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชัน จากข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์หักท่อน “เพื่อสุขภาพ” ด้วยองค์ประกอบทางเคมีของข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากเมื่อเทียบกับข้าวทั่วไป อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีกลไกที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดโรคจากความเสื่อมของเซลล์ ช่วยชะลอความชราและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ ที่มักพบในผู้สูงวัย สาร Gamma Amino Butyric Acid (GABA) ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง ช่วยลดโอกาสในการเป็นมะเร็งได้เป็นอย่างดี มี ธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัสสูง ซึ่งมีประโยชน์ในการบำรุงโลหิต บำรุงร่างกายให้แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ เสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟัน และปริมาณไนอาซินที่สูงมาก ช่วยในการป้องกันสภาวะการผิดปกติทางระบบประสาทและความจำเสื่อม โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชัน จะช่วยก่อให้เกิดการ “ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์พัทลุงในชุมชนให้ดีขึ้น” นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาคของสังคมไทย ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้เกษตรกรไทยมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน