วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 3 : 48 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 3:48 am

วช. เร่งส่งมอบนวัตกรรมถุงมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อใช้ในพื้นที่เสี่ยง จ.สงขลา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ลงพื้นที่ส่งมอบนวัตกรรมถุงมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จากผลงานโครงการวิจัย การพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อใช้ในพื้นที่เสี่ยงด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้นำนวัตกรรมพร้อมใช้ นวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งมอบให้หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากร ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่เสี่ยง โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานส่งมอบ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนและทั่วโลก นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งในด้านสุขภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่างมหาศาลไม่อาจประเมินค่าได้ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ
COVID-19 มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ หลายจังหวัดของประเทศไทย นำมาสู่การคิดค้น นวัตกรรมในการแก้ปัญหา “ถุงมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จากยางธรรมชาติไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัน”จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อใช้ในพื้นที่เสี่ยงด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. เพื่อผลิตถุงมือยางพาราเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัน ซึ่งเป็นถุงมือที่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยตนเอง ผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยการนำถุงมือยางพาราและถุงมือไนไตรที่ผลิตจากยางสังเคราะห์มาเคลือบสูตรน้ำยานาโนอิมัลชัน เพื่อปรับแต่งโครงสร้างพื้นผิวถุงมือยางให้มีคุณสมบัติกำจัดและฆ่าเชื้อโรคด้วยตนเอง คือสารนาโนอิมัลชันที่เคลือบบนถุงมือยางมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัสได้ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ออยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่นำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ถุงมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19” จากยางธรรมชาติไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัน จะเพิ่มต้นทุนในการผลิตประมาณคู่ละ 0.50 – 1.00 บาท สำหรับผลที่ได้จากโครงการนี้จะทำให้ถุงมือยางมีความปลอดภัยในการใช้งาน ลดการปนเปื้อน และป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสลงได้ นอกจากนี้ คาดว่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้น้ำยางข้นในประเทศ โดยกระบวนการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยางไม่น้อยกว่า 10 % ของการใช้น้ำยางข้นแปรรูปในอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัน เพื่อนำวัตถุดิบที่มีอยู่มากในภาคใต้ประจำท้องถิ่นคือ น้ำยางพาราเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแล ป้องกันประชาชนจากการติดเชื้อโรค และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปยังชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับการผลิต ช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชน และตอบสนองความต้องการพัฒนาของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน