วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 01 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:01 pm

คณะสัตวแพทย์ ม.สารคาม เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดเปิดอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ นาสีนวน โดยมีมาตรการป้องกัน โรค Covid-19 ตามมาตรการของ จังหวัด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านต้องผ่านการตรวจ ATK หน้างานทุกคน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัย

จากนั้น อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัย และบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับเกียรติ ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อม ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ โดย วัตถุประสงค์ ของโครงการเพื่อ เป็นการพัฒนา วงการปศุสัตว์ ของ เกษตรกร ให้ มีการพัฒนา และสามารถ ผสมเทียม โดยการเริ่มเรียนตั้งแต่ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยหลักสูตรนี้ ได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทย์สภา

การอบรม หลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผสมเทียมโค “
รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( เขตพื้นที่นาสีนวน )
ตามที่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ ” หลักสูตรผสมเทียมโค ” ถือปฏิบัติตามประกาศสัตวแพทย์สภา ที่ 47/2564 เนื่องกิจกรรมตามหลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยหลักสูตรมีมติเห็นชอบจากการประชุมคณะกรมการสัตวแพทย์สภา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงานสัตวแพทย์สภา ที่ ศพ.สภ.00262/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และ มีมติเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ตามหนังสือ ที่ อว.0605.1 ( 1.2)/ว 83 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 นั้นบัดนี้คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางเข้าสู่ที่พัก เฉพาะผู้ที่พักคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-9.00 น. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน และเวลา 9.00-12.00 น. ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการ เริ่มการบรรยาย 1 บทนำของการผสมเทียม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ผศ.น.สพ.ดร.วิชาภรณ์ เลิศวีรพล เป็นผู้บรรยาย 2 กายวิภาคแหละสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โคเพศเมีย 1 และเวลา 11.00-12.00น. เริ่มปฏิบัติการที่ 1 การฝึกปฏิบัติการล้วงคลำอวัยวะสืบพันธุ์โคเพศเมียจนถึง เวลา17.00น. และหัวข้อในการอบรมในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการบรรยายเรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์จนถึงเทคนิคการผสมเทียมในโคการฝึกปฏิบัติการสอดปืนฉีดน้ำเชื้อ คือขั้นตอนสุดท้ายในการอบรมหลักสูตร