วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 41 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:41 am

พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สพป.พิจิตรเขต 1 เพื่อใช้หลักสูตร “Active Learning”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร พว. ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ได้มีพิธีลงนามว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘
โดยมี นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ และ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมลงนาม

การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้จะอยู่ในรูปแบบของการประสานงานความร่วมมือขององค์กรทั้งสองแห่งดังกล่าวข้างต้น โดยตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning การดำเนินงานตามกรอบแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษาที่ได้กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในปัจจุบันไปสู่การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ด้วยการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความถนัดและความฉลาดที่แตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถถักทอสร้างความรู้ได้เองจนถึงระดับหลักการ เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกด้าน รวมทั้งเกิดผลลัพธ์เป็นผลผลิต เช่น ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม จนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรได้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ