วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6 : 08 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6:08 pm

หน่วยงาน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมจัดงาน ปลื้ม รับประกาศนียบัตร การจัดงานคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณหน่วยงานและนักวิจัยที่เข้าร่วมงานฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวปิดงานและขอบคุณผู้มีส่วนร่วม พร้อมมอบประกาศนียบัตรขอบคุณหน่วยงานและนักวิจัยที่ร่วมงานฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ รวมเป็นระยะเวลา 4 วัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันทั้งในการพัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยต่าง ๆ โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และที่สำคัญคือ วช. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ชีวิตคือโอกาส” ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” และวิทยากรหลายท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของภาคกิจกรรม ภาคนิทรรศการต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรของ วช. ได้นำผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากการวิจัยมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

ด้าน นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้วิจัย สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงพานิชย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ และโอกาสต่อ ๆ ไปในอนาคตจะสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยจัดให้มีภาคการประชุมในประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้พื้นที่ปลูกพืชในเมืองและนิทรรศการโรงกลั่นแอลกอฮอล์

นิทรรศการ “ชิม ช็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย” การฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช.