วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5 : 47 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5:47 pm

ศึกช้างชนช้าง เลือกตั้งนายกฯ อบจ. ร้อยเอ็ด จับตา ” จุรีพร สินธุไพร” ท้าชิงนายกฯ เบอร์ 4 ชู 15 นโยบาย แก้ปัญหาปากท้องประชาชน

ร้อยเอ็ด.. โค้งสุดท้าย จุรีพร สินธุไพร ชิงชัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนนับหมื่นแห่ให้กำลังใจล้นหลาม ชูนโยบายเด่นแก้ปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสุขภาพ

วานนี้ นางจุรีพร สินธุไพร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เบอร์ 4 ในนามอิสระ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ เวทีอำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก และอำเภอโพนทอง เพื่ออาสาทำงานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้สโกแกน “ลูกไทบ้าน เข้าถึง พึ่งได้” อาสาขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน เคียงข้างพี่น้องประชาชน “อบจ.ร้อยเอ็ด 24 ชม. ทำได้ ทำทันที” ชูนโยบายเด่นสำคัญ ดังนี้

1.การบริหารและบริการประชาชน 24/7 (ไม่มีวันหยุด)
2. ส่งเสริมสนับสนุน โครงการธนาคารพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
3.ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่า แบบครบวงจร
4.ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กับสถานศึกษา

5.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร เชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม
6.ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำประปาสะอาดดื่มได้ทุกหมู่บ้าน รถเคลื่อนที่ ให้บริการน้ำฉุกเฉินรวดเร็วทันที
7.ส่งเสริมสนับสนุน สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกทางร่วมในพื้นที่เสี่ยง สะพานข้ามทางบริเวณหน้าโรงเรียน
8.ส่งเสริมสนับสนุน “Free Wifi เพื่อประชาชน”รวมถึงกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญต่างๆ

9.จัดตั้งศูนย์เครื่องมือเครื่องจักรกลเป็นเขตพื้นที่บริการของประชาชน 4 โซน
10.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. เชื่อมโยง รพ.สต.และ อปท. ให้มีเครือข่ายพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
11.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีศูนย์บริการฟอกไต(ฟรี) แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ศูนย์บริการ รพ.สต. 4 โซน ของ อบจ.ร้อยเอ็ด
12.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบพลังงานโซล่าเซลล์ในเขตและนอกเขตชลประทาน

13.ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ แบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม
14.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
15.ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจ ด้านต่างๆสู่ท้องถิ่น รวมทั้งประสานจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการกิจของท้องถิ่น