วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6 : 13 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6:13 pm

กรมการพัฒนาชุมชน คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2565 ระดับประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชนจัดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) “The Ultimate Selection ที่สุดแห่งคุณค่าภูมิปัญญา”

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีเปิดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ทั้งนี้งานมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรฯ พร้อมด้วย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน, นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, นายสายันต์ ตันพาณิชย์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัย วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตัวแทนสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา(อย.), ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าคัดสรรฯ กว่า 15,707 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาค่าคะแนนในส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คือ 1. สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะมีความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนสินค้าจะได้รับการการันตีว่ามีคุณภาพและมาตรฐาน

2. สำหรับหน่วยงานราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น

และ 3. สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP จะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรฯ ก่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้า ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น