วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 39 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:39 am

เลขาธิการ สปส. “บุญสงค์” นำทีมพบ เลขาธิการสำนักงานบำนาญแห่งชาติเกาหลีใต้ หารือการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะ ได้เข้าพบ Mr. Kim Jeong Hark เลขาธิการสำนักงานบำนาญแห่งชาติเกาหลีใต้ ณ สำนักงานบำนาญแห่งชาติเกาหลี กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

      นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการเข้าร่วมหารือกับ Mr. Kim Jeong Hark ในครั้งนี้ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติเกาหลีใต้ การพัฒนาระบบเงินบำนาญชราภาพของประเทศเกาหลีใต้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมและการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ระบบบำนาญแห่งชาติเกาหลีเริ่มก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1988 อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบำนาญแห่งชาติเกาหลี (National Pension Service: NPS) โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกันตนในระบบทั้งสิ้นกว่า 22.3 ล้านคน คิดเป็นแรงงานต่างชาติจำนวน 3.1 แสนราย และแรงงานไทยจำนวน 17,567 ราย นอกจากนี้กองทุนบำนาญแห่งชาติเกาหลีมีมูลค่ากองทุนอยู่ที่ 900 ล้านล้านวอน ซึ่งดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนทุกเดือนเป็นจำนวนเงินกว่า 2.7 ล้านล้านวอนต่อเดือน  สำหรับแผนงานในอนาคตสำหรับ NPS ได้จัดทำแผนการขยายความคุ้มครองด้านเงินบำนาญไปสู่ผู้มีรายได้น้อย การปรับอัตราเงินสมทบ และความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมและผนวกบำนาญส่วนบุคคลและบำนาญของภาครัฐให้เป็นหนึ่งเดียว

      เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบบำนาญชราภาพของประเทศไทย ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป