วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6 : 22 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6:22 pm

พาณิชย์ฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Feeling Of Southern Border สัมผัสชายแดนใต้” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส และกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Feeling Of Southern Border สัมผัสชายแดนใต้” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2565 อย่างยิ่งใหญ่ พบกับสินค้า OTOP สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จเลิศรส มากมาย จากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) กิจกรรมเจรจา ธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมไลฟ์สดจาหน่ายสินค้า การแสดงวัฒนธรรม และพบกับ ศิลปินที่มีชื่อเสียง พร้อมรอให้ทุกท่านได้มา ชม ชิม ช็อป ตลอดการจัดงาน

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “Feeling Of Southern Border สัมผัสชายแดนใต้” สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกร การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันเชิงการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและก้าวทันสถานการณ์
ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในระดับ พื้นที่ให้เกิดการทำงาน การจ้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามนโยบายเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าให้กับ ผู้ประกอบการและยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จัก สร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าการค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค COVID -19

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย