วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3 : 36 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3:36 am

พพ.เยี่ยมชมหม้อแปลงไฟฟ้า Low carbon จัดการพลังงานสิ้นเปลืองลดค่าไฟ/ลดคาร์บอน 5-20% ตอบโจทย์รัฐลดโลกร้อน

“อธิบดี พพ.และคณะฯ เยี่ยมชม “หม้อแปลงไฟฟ้า Low carbon” หม้อแปลงบริหารระบบจัดการพลังงานสิ้นเปลือง ลดมลพิษ ลดค่าไฟฟ้า/ลดคาร์บอน 5-20% สร้างความมั่นคงพลังงานอย่างยั่งยืน ให้โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานประกอบการ สอดคล้อง พันธกิจ พพ. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการผลิต และการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก “เจริญชัย”ย้ำ หม้อแปลง Low carbon พัฒนา วิจัย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีกระจอมเกล้าธนบุรี ทำการพิสูจน์จริง ได้ผลจริง สามารถคืนทุน 2-5 ปี

​นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)


นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และคณะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดินทางเยี่ยมชม หม้อแปลงไฟฟ้า Low carbon ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นหม้อแปลงบริหารระบบจัดการพลังงาน ที่บริหารจัดการสิ้นเปลืองให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความเสถียรภาพกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง และยั่งยืน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานประกอบการ ลดค่าไฟฟ้า 5-20% (Energy Sinving) และลดคาร์บอน 5-20% (Low Carbon) ลดมลพิษ (Low Emission) พร้อมเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึ้น (Long Life Equilment) สอดคล้องกับพันธกิจของ พพ.ในการเป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สู่ความยั่งยืน โดยมี นายประจักษ์ กิติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม) บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด และ ผศ กร.ศุภกิตย์ โชติโก วศ.บ. (วิศวะกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป การคิดค้น วิจัย หม้อแปลงไฟฟ้า Low carbon

นายประจักษ์ กิติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม) บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด


นายประจักษ์ กล่าวต่อว่า หม้อแปลงไฟฟ้า Low carbon เป็นนวัตกรรมที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีกระจอมเกล้าธนบุรี ทำการพัฒนา วิจัย จนเป็นกลายเป็นหม้อแปลงบริหารระบบจัดการพลังงาน ที่บริหารจัดการสิ้นเปลืองให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและยั่งยืน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรม ,อาคาร , สถานประกอบการ สามารถลดค่าไฟฟ้า 5-20% (Energy Sinving), และลดคาร์บอนได้ถึง 5-20% (Low Carbon) ทั้งยังลดมลพิษ (Low Emission) ทำให้อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (Long Life Equilment) โดยมีระยะเวลาคืนทุน (Reture of Invesment) 2-5 ปี
สำหรับการการพัฒนา และวิจัย คณะทำงาน บริษัทฯและสถาบันเทคโนโลยีกระจอมเกล้าธนบุรี ทำการพิสูจน์ได้ผลจริง หม้อแปลงประหยัดพลังงาน และ Low Carbon จริง 5-20% ผลการวิจัยและการพิสูจน์ แบบ (Building Energy Management : BEMs) และ (Factory Energy Management: FEMs)
“หม้อแปลง Low carbon เป็นหม้อแปลงบริหารระบบจัดการพลังงาน ที่บริหารจัดการสิ้นเปลืองให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและยั่งยืน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรม ,อาคาร สถานประกอบการ ลดค่าไฟฟ้า 5-20% (Energy Sinving) ลดคาร์บอน 5-20% (Low Carbon) 10,000 ตัน ลดมลพิษ (Low Emission) ทำให้อุปกรณ์อายุการใช้งานยาวนานขึ้น (Long Life Equilment) โดยมีระยะเวลาคืนทุน (Reture of Invesment) 2-5 ปี เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เจ้าของอาคาร ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”