วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 5 : 03 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 5:03 am

ประกันสังคม ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี 65 เลขาฯ สปส.เผย เตรียมมอบสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงาน “วันแรงงานแห่งชาติปี 65” พร้อมทั้ง พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธี โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำแรงงาน และพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร


          นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึง การเข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2565 ณ บริเวณกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ว่าสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจัดบูธนิทรรศการผลงานของสำนักงานประกันสังคม กิจกรรมบนเวทีเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ รถโมบายรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และบูธโรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 มาร่วมตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนในบริเวณงาน ในปี 2565 นี้ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนภายใต้แนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนและครอบครัว ให้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1. จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในราคาถูก 2. การจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม 3. จัดตั้งธนาคารแรงงาน 4. ดำเนินการจัดตั้งคลินิกในการให้บริการผู้ประกันตนทุกมาตรา ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) 5. การแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่ .. พ.ศ. …. (3 ขอ) เพื่อสนองตอบคำเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ แก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ “3 ขอ” ได้แก่ ขอเลือก ขอกู้ และขอคืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บรรจุวาระเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อไป 6. การเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิต ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง จากสำนักงานประกันสังคม ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้น


          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์ และดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค อันจะส่งผลให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง