วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 2 : 09 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 2:09 am

วช. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน “มะม่วงทับทิมทอง” จังหวัดสระแก้ว พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโครงการ “ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ จังหวัดสระแก้ว” และนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสวนสระแก้ว สวนมะม่วงทับทิมทอง ของ นางอรพิน พิทักษากร

บ่ายวันนี้ (วันที่ 21 เมษายน 2565) ณ ศูนย์วิจัยชุมชน ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยบริเวณอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ ที่มีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศดี น้ำไม่ท่วม

จึงเหมาะสมแก่การปลูกมะม่วงทับทิมทองให้เป็นต้นแบบพืชเศรษฐกิจส่งออกในระดับประเทศและระดับสากล โดย ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของการปลูกมะม่วงทับทิมทองอย่างครบวงจรต้นน้ำถึงปลายน้ำ พเ สร้างนักวิจัยชุมชนเพื่อรองรับและใช้งานเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่เกษตรกร 4.0

“มะม่วงทับทิมทอง” พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไปเกิดจากการผสมเกสรของมะม่วงชื่อดัง 2 สายพันธุ์ของประเทศไต้หวัน คือ ระหว่างสายพันธุ์เออร์วิน (Irwin) และ จินหวง (Jin Huang) ซึ่งถูกนำเข้ามาขยายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย แต่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ผล รูปกลมรียาวและอ้วนใหญ่ รสชาติขณะดิบหรือห่ามมันกรอบหวาน ไม่มีเปรี้ยวปน ผลสุกหวานหอมไม่มีเสี้ยนและไม่เละ เนื้อในแน่นสีเหลืองเข้ม เนื้อเยอะ เมล็ดลีบ เปลือกหนาทำให้ไม่ช้ำง่ายจึงเหมาะกับการส่งออก ผลเป็นสีม่วงเข้มจนถึงแดงมีขนาดใหญ่

ติดผลปีละครั้ง แต่จะให้ผลดกทั้งต้น โดยศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรไทยเพิ่มมูลค่าของมะม่วงทับทิมทองให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์มะม่วงทับทิมทองต่อยอดทางการตลาดเพิ่มมูลค่าโดยการสร้างแบรนด์สินค้าให้สามารถส่งออกทำการตลาดในระดับประเทศได้ โดย วช. ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจัดการน้ำในด้านการเกษตรโดยการค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการสำรวจประสิทธิภาพสูงที่จะมีส่วนช่วยในด้านเพิ่มผลผลิตมะม่วงและสร้างรายได้ที่มั่นคงสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

นางอรพิน พิทักษากร เจ้าของสวนมะม่วงทับทิมทองผลไม้แบรนด์สวนสระแก้ว เปิดเผยว่า สวนสระแก้วเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกมะม่วงทับทิมทองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคกลาง ของ วช. ภายใต้ตราสินค้าแบรนด์ SSK ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าระดับเกรด Premium ซึ่งมีบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐานโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ต่อยอดงานวิจัยสินค้าใหม่สู่การยกระดับและพัฒนาสินค้าทั้งในด้านการผลิตและแปรรูปมะม่วงทับทิมทองในการสร้างมาตรฐานให้สินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเรื่องสินค้าปลอดภัย สด สะอาด ส่งตรงจากสวน ถ่ายทอดผลผลิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายในชุมชน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก และเครือข่าย มีการวางแผนการตลาด มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนฤดูเก็บเกี่ยว และมีช่องทางการซื้อขายผลิตภัณฑ์มะม่วงที่แปรรูปให้กับลูกค้าหลายช่องทาง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง