วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3 : 15 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3:15 am

เกษตรฯ จ.ลพบุรี นำทีมลงพื้นที่ ราชบุรี-เพชรบุรีเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ยกระดับการเกษตรชุมชน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำคณะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรแนวใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน

นางลักขณา พงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงการนำคณะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรเครือข่ายศูนย์ปราชญ์เกษตรชาวบ้าน และสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรม “เสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะการพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” ในโครงการ “เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน” ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด ให้สำนักงานเกษตรฯเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องของการทำเกษตรปลอดภัย ตลอดจนการผลิตอาหารด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ

โดยรูปแบบของการดำเนินโครงการฯ จะเน้นไปที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งผู้ที่หน่วยงานพามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ปราชญ์เกษตรชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในภาคการผลิต เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้ทราบถึงวิธีการผลิตสิค้าด้านการเกษตรอย่างไรให้ปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นครัวโลก ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้านการเกษตร
“การดำเนินโครงการฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ได้เห็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา ที่ต้องการให้การทำเกษตรยุคใหม่มีความปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สร้างการรับรู้ในด้านการปฏิบัติที่แท้จริง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้จริง แม้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อาจไม่ใช่แนวทางสร้างผลผลิตสร้างกำไรมากมาย แต่ก็เป็นทฤษฎีที่ทำให้เกิดความเป็นอยู่แบบพอเพียง ยกระดับการมีกินมีใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้นๆได้จริง” ลักขณาฯ กล่าว

ด้านนายธนวัฒน์ สาระสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า “โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และกลุ่มเกษตรเครือข่ายศูนย์ป่าเกษตรชาวบ้าน ได้พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับผู้จำหน่าย ซึ่งจะส่งผลดีกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการทำเกษตรของตนเอง ยกระดับเศรษฐกิจในส่วนของสินค้าภาคการเกษตร ตลอดจนคุณภาพชีวิตของตัวเกษตรกรเองให้ดียิ่งขึ้น
“ในกลุ่มเกษตรกรที่เรานำมาในครั้งนี้กว่า 80 คน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเชื่อว่า จะมีไม่ต่ำกว่า 60 คน ที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปพัฒนาการทำเกษตรของตนเอง เพื่อยกระดับรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัว ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป”

ขอบคุณ

นางสาวนงนุช เสลาหอม

ประธานศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน

นางสาวธัญญารัตน์ นวลสลุง

หัวหน้างานสนับสนุนและธุรการ

สวนลุงน้อย

นายสุริยะ ชูวงศ์
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขา ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง