วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 21 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:21 pm

อีอีซี จัดประกวดวาดภาพ ปีที่ 2 “ต่อเติมเศรษฐกิจ เติมเต็มชีวิต เติบโตไปด้วยกัน” จุดประกายความหวังเด็กไทย ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเกิด

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เปิดเผยว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ ถือเป็นกลุ่มที่มีพลังในการเคลื่อนไหวมีแรงขับในการเปลี่ยนแปลง มาร่วมขับเคลื่อน อีอีซี ในมิติของการสื่อสาร ในการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี สู่การเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ดี สกพอ. จึงเปิดพื้นที่ในการสนับสนุนความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 – 6 อายุระหว่าง 14 – 18 ปี สังกัดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ร่วมส่งผลงานวาดภาพ โครงการประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี..ความหวังอันสดใส ปีที่ 2 ในหัวข้อ “ต่อเติมเศรษฐกิจ
เติมเต็มชีวิต เติบโตไปด้วยกัน” โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทย ได้สะท้อนความคิดและจินตนาการถึงการพัฒนาในพื้นที่อีอีซี ที่จะเกิดความเจริญทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานหลัก รถไฟความเร็วสูง สนามบินและเมืองการบิน ภาคตะวันออก ท่าเรืออุตสาหกรรม รวมถึงการผลักดันลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย
ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาระดับพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และให้คนรุ่นใหม่หันมาร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเกิด พร้อมสร้างพลเมืองที่ดีให้เติบโตคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การส่งผลงาน นักเรียนเยาวชนระดับชั้นดังกล่าว สามารถวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการ และวาดลงกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร
(40 x 60 ซม.) แนวนอน เว้นระยะขอบกระดาษด้านละ 1 เซนติเมตร โดยใช้เทคนิคการวาดด้วยสีโปสเตอร์เท่านั้น
ฅโดยสามารถส่งผลงาน พร้อมแนบใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ www.eeco.or.th หรือ Facebook EEC) ระบุชื่อ ชื่อโรงเรียน ระดับชั้นการศึกษา และบรรยายแนวคิดของผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด จำกัดส่งผลงานได้ 1 คนต่อ 1 ผลงาน มาที่ สำนักงาน อีอีซี ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 9 สิงหาคม 2567 และประกาศผลวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567
รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รองชนะอันดับ 1
รับทุนการศึกษา 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
รับทุนการศึกษารางวัลละ 2,500 บาท นักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร อีอีซี
โทร. 02 033 8041 email pr_eec@eeco.or.th หรือติดตามการประกวดฯได้ที่ เว็บไซต์ www.eeco.or.th , Facebook EEC