วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 46 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:46 am

“นครเชียงใหม่เมืองสวยไร้สาย”กฟภ.นำร่องใช้หม้อแปลงซับเมอร์สนำสายไฟลงดินทั้งระบบ

กฟภ.นำร่อง ใช้หม้อแปลงอัจฉริยะซับเมอร์ส นำสายไฟลงดินทั้งระบบถนนช้างม่อย ตลาดวโรรส นครเชียงใหม่ ตามโครงการ “นครเชียงใหม่เมืองสวยไร้สาย” เพิ่มพื้นที่ทางเท้าให้พี่น้องประชาชนสร้างความมั่นคงปลอดภัย เพิ่มทัศนียภาพสวยงาม ส่งเสริมการค้าขาย ปรับทัศนียภาพส่งเสริมเป็น Smart City
ตามวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่สร้างสรรค์องค์กรให้มีความทันสมัย เป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน มีนโยบายผลักดันเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองสวยไร้สาย นำสายไฟฟ้าและหม้อแปลงซับเมอร์สลงดินในถนนสายสำคัญๆ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ สร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความเสถียร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางเข้าสู่นครเชียงใหม่ ที่ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวต้นๆ ของโลก

จากนโยบายดังกล่าวของ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม สร้างความพึงพอใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งระบบ เพื่อการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับถนนสายสำคัญๆ ในนครเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นนครไร้สายแห่งภูมิภาคอาเซียน สร้างความสำคัญทางเศรษฐกิจการค้า สร้างภูมิทัศน์ให้สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “นครเชียงใหม่เมืองไร้สาย” ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมภูมิทัศน์ให้เชียงใหม่ดูสวยงามไร้เสา ไร้สาย ไร้หม้อแปลง ที่บดบังทัศนียภาพแล้ว ยังทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย ไม่เสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์ อุบัติเหตุบนถนนจากการสัญจรของประชาชน อุบัติเหตุกิ่งไม้หักใส่ ทำให้เสาไฟ สายไฟได้รับความเสียหาย ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ทางเท้า เพื่อให้การจัดระเบียบมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบทั้งระบบ เป็น Smart City ในภูมิภาคอาเซียน

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม) บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ว่า กฟภ. ต้องการให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวไร้สายไฟฟ้า นำสายไฟฟ้าและหม้อแปลงลงดินครบวงจรทั้งระบบแห่งแรกของประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ยินดีอย่างมากสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ ซึ่งในขณะเดียวกัน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงอัจฉริยะซับเมอร์ส มีความพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของทาง กฟภ. อย่างเต็มที่ ด้วยการสนับสนุนสินค้าหม้อแปลงดังกล่าว เพื่อนำสายไฟลงดินทั้งระบบ ทั้งสายไฟและหม้อแปลง ซึ่งจะทำให้นครเชียงใหม่มีภาพลักษณ์ที่สายงามไร้สาย และสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”
จากนโยบายดังกล่าวของ กฟภ. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สินค้าบัญชีนวัตกรรมไทย สนับสนุนให้เปล่าหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ หรือหม้อแปลงอัจฉริยะ Submersible transformer นวัตกรรมใหม่ พร้อมทั้งระบบตรวจสอบและบำรุงรักษาแบบ IOT ที่เป็นสินค้าบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาด 250 KVA. 22 KV. 416/240 V. บริจาคหม้อแปลงชนิดนี้ให้กับ กฟภ.ทำการติดตั้งกับระบบไฟฟ้า ในการนำสายไฟลงดินทั้งระบบ ที่ถนนช้างม่อย ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง เพื่อปรับทัศนียภาพใจกลางเมืองเชียงใหม่ให้ดูสวยงาม และฟื้นฟูแหล่งการค้า สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความสวยงามยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประชาชนในอนาคต ช่วยส่งเสริมการเป็น Smart City ที่สมบูรณ์ สร้างภูมิทันน์สวยงาม, ส่งเสริมการปลูกป่าในเมือง ร่วมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ประชาชน
การนำสายไฟฟ้า และหม้อแปลงลงดินในเมืองขนาดใหญ่ ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำสายไฟฟ้าและหม้อแปลงซับเมอร์สลงดินในพื้นที่ใจกลางเมืองนครเชียงใหม่ เนื่องจากทำให้บ้านเมืองมีระเบียบ มีความปลอดภัยและทัศนียภาพที่สวยงาม อันจะส่งผลให้การท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศพลิกฟื้นกลับมา หลังต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้า Submersible transformer ให้กับสำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ เพื่อปรับทัศนียภาพ “สยามสแควร์ ใหม่ ให้เป็นแหล่งซ็อปปิ้งไร้สายไฟใจกลางกรุงเทพฯ แห่งแรก ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องให้กรุงเทพฯ เป็นเมือง “Smart City” อย่างสมบูรณ์