วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 5 : 45 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 5:45 pm

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประกาศพลิกโฉมคุณภาพการเรียนรู้สู่รูปแบบ Active Learning

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้มีการแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแพ่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยมีนายคงกระพัน เวนุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ กรรมการสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ในการดำเนินโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างความรู้ ใช้ความรู้ผลิตผลงาน และสร้างนวัฒกรรม ที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมะะถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น บรรลึเป้าหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐาน และการพัฒนาสถานศึกษา ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ เพื่อเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0

โครงการนี้จะเริ่มต้นดำเนินการจัดให้มีการอบรมครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน (สช.) ภาคกลาง จำนวน 300 คน ณ จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
และอบรมกลุ่มโรงเรียนมิสซัง และโรงเรียนคาทอลิก จำนวน 250 คน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 27-28 มกราคม 2567

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า ตวามร่วมมือทางวิชาการในการอบรมครูทั่วประเทศในครั้งนี้
เป็นการพลิกโฉมการศึกษาก้วยการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยเน้นวิธีปฏิบีติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนร๔แบบ
Active Learning หรือนวัฒกรรมทางการศึกษา ที่จะนำไปสู้การยกระดับคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งเกิดผลลัพธ์เป็นผลผลิต เช่นชิ้นงาน โครงงาน นวัฒกรรม จนส่งผล
ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้