วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 08 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:08 pm

วช.เตรียมความพร้อมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา เดินหน้าบ่มเพาะและเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฟันเฟืองหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคสังคมอัจฉริยะ” ในวันที่ 29 มกราคม 2567

ดร.วิภารัตน์ ได้กล่าวว่า การบ่มเพาะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นใหม่เป็นการเสริมสร้าง ทักษะและเทคนิคด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช.ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานของงาน ซึ่งการนำงานวิจัย เทคโนโลยี ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมเข้ามาเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนและการพัฒนาประเทศ โดยการบ่มเพาะในครั้งนี้ ยังจะเป็นเส้นทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา และโอกาสในรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการที่มีคุณภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตกิจกรรมฯ ตลอด 3 วันนี้ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 250 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ วช. ได้กำหนดกลุ่มเรื่องผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่
-การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
-การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
-การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ
-พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
-การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ซึ่งการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพในนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ

โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ อาทิ
1) เรื่อง “SCAMPER ยกระดับความคิดสร้างสรรค์….สรรค์สร้างนวัตกรรม”
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมวิจัยอาวุโส จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) เรื่อง “Develop & Deploy: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยระดับความพร้อมของเทคโนโลยี”
โดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) เรื่อง “Innovation PITCH: สื่อสารนวัตกรรมแบบมืออาชีพ”
โดย รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้วางเป้าหมายให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญ ที่จะพัฒนาสมรรถนะ และเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษาให้สามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์และความต้องการของประเทศ