วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2023 | 4 : 33 am
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2023 | 4:33 am

มอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2566

อารยา อรุณานนท์ชัย รองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดประชุม เพื่อคัดเลือกคนพิการทุกประเภทรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิฯ, สาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล, พรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, เพ็ญวดี เทียรอนุกูล ผู้แทนมูลนิธิวัฒนาเชสเชียร์ฯ ร่วมประชุมที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล“ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมา 16 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2546 โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ประจำปี 2566 อีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ 17 เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ จะได้ให้โอกาสแก่คนพิการ ในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ดังนี้
1. ทางการเห็น 2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5. ทางสติปัญญา 6. ทางการเรียนรู้
7. ออทิสติก
คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา ได้แก่
1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ
สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง
3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้
(1) การศึกษา (2) การงานและอาชีพ
(3) การดำรงชีวิต (4) การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน
4. มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้
5. ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำคัญของโลก” มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก
7. คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือก ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” และเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลด้วยคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-7393
อีเมล princessngarmchit@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www. princessngarmchit.org