วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 5 : 08 pm
วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 5:08 pm

หอการค้าไทย-จีน มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 3 ล้านบาท โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติรับมอบ

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีน ก่อตั้งมายาวนาน และครบรอบ 113 ปีของการสถาปนาในปี 2566 นี้ นอกจากมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนแล้ว

หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สืบทอดเจตนารมย์จากรุ่นสู่รุ่น คือ การช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนด้านการศึกษา อีกด้วย
ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากรด้านต่างๆก็ตาม แต่การที่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสม ก็เป็นวางรากฐานทักษะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น ให้สามารถต่อยอดและก้าวสู่บุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสนี้ หอการค้าไทย-จีน มีความยินดีมอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิพระดาบส” จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สืบต่อไป

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส กล่าวขอบคุณ หอการค้าไทย-จีน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และ กล่าวเสริมว่า โรงเรียนพระดาบส ปัจจุบันเปิดสอน 2 แห่ง คือ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และ ที่ จ.ยะลา มีเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 200 คน เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนลูกพระดาบส เปิดการฝึกทักษะเพิ่มเติมเฉพาะทาง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เช่น ด้านการเกษตร ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก
สำหรับคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน เข้าร่วมพิธีมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ในวันนี้ ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธาน และรองประธาน 3 ท่าน คือ นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล / นายสินชัย งามวงศ์มาศ /นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข รวมถึง รองเลขาธิการ 4 ท่าน คือ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ / นายประสงค์ เอาฬาร/ นายอุดม สุขสุดประเสริฐ/ นายกิตติพงศ์ พุทธพรมงคล และ นายสมัย กวักเพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน