วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 37 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:37 pm

วช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ได้มีพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 มีพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อถวายจตุปัจจัยเป็นพระราชกุศล เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,241,870 บาท และบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมณีบรรพตวรวิหาร ยอดจำนวนรวมทั้งสิ้นจำนวน 43,000 บาท

และนอกจากนี้ วช. ยังได้ทอดผ้าป่าหางกฐิน ณ วัดพระบรมธาตุตาก ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 110,960 บาท โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 พร้อมนี้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ

สำหรับวัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เดิมเรียกว่า วัดเขาแก้ว เรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัดที่เป็นภูเขาและมีหินแก้วสีขาวหรือหินเขี้ยวหนุมานเป็นจำนวนมาก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2390 มีหลวงพ่อเณรหรือชาวบ้านเรียกว่า ขรัวเณร หรือ ขรัวตาเณร เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดและปกครองวัดเป็นรูปแรก

โดยฆราวาสที่สร้างและบูรณะตั้งแต่ต้น คือ ท่านเผือก เศรษฐีเจ้าของตลาดในจังหวัดสุโขทัย ได้ทำการก่อสร้างพระอุโบสถและศาลาการเปรียญขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2435 ต่อมาพระวิสุทธิ สมณาจารย์ (ตุ่น) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ตลอดมา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 24 เมตร ยาว 24 เมตร ได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร นับตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2505