วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 6 : 55 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 6:55 am

รมว.วธ.รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน จัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒” ภายใต้แนวคิด “Sustainable with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จากภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้แทนภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม เข้าร่วม ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ในวันนี้ กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มารับข้อเสนอในการร่างแผนพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ๖ ภาคีเครือข่าย ซึ่งผมจะนำข้อเสนอดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่มี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และผมในฐานะรองประธานกรรมการ จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางร่วมกัน เพื่อให้สังคมไทยอุดมไปด้วยสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบต่อไป

ด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า คณะผู้จัดงานหลักโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ประมวลสาระสำคัญจากทุกส่วนของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ จากภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมประกอบด้วย องค์กรภาคี ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือองค์กรทางศาสนา เด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน และภาคีสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค เราตระหนักดีว่าสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ต้องได้รับความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง และส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งนี้ เราได้ข้อเสนอที่จะปฏิบัติกันเองในแต่ละเครือข่าย และมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้รัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. เราจะร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมทั้ง ๕ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยขอให้รัฐบาลมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการนี้ ภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับสังคมไทย การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและปรากฏเป็นรูปธรรม

๒. เราจะร่วมกันผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นวาระของจังหวัด โดยขอให้รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมในระดับจังหวัด สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกกลาง ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นเอกภาพ สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นพี่เลี้ยงเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับกลไกสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในแต่ละเครือข่าย

๓. เราจะมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านการสร้างระบบเครดิตทางสังคม ตามบริบทขององค์กร และพื้นที่ ด้วยการยกย่องเชิดชู และสนับสนุนการทำความดีในทุกรูปแบบ เพื่อให้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ทางสังคม โดยขอให้รัฐบาลมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและขยายผลนวัตกรรมด้านการสร้างระบบเครดิตทางสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๔. เราจะเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์คุณธรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมของสังคมไทย โดยขอให้รัฐบาลสนับสนุนและจัดให้มีการรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยเป็นรายจังหวัด ด้วยเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิต การยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนไทยที่สะท้อนการมีคุณธรรมในแต่ละพื้นที่ของประเทศต่อไป

โดยประกาศเจตนารมณ์และส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ไว้วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม