วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2024 | 8 : 49 am
วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2024 | 8:49 am

วศ.อว. ร่วมขับเคลื่อน NQI อุตสาหกรรมพืชกระท่อม กระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้

    วันที่ 17  มิถุนายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน ร่วมกับ ดร.อนุตตรา นวมถนอม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง และ ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. เข้าเยี่ยมชมแปลงการผลิตพืชกระท่อมคุณภาพภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) โดยมี ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์  หัวหน้ากลุ่มและนักวิจัยด้านพืชกระท่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอการปลูกพืชกระท่อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และเยี่ยมชมโครงการการพัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP : ตัวอย่างการศึกษาพืชกระท่อมเป็นพืชต้นแบบ และร่วมหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมด้วยระบบ NQI โดยมี ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งนี้ บพข. มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจากพืชกระท่อมครบวงจรตั้งแต่การปลูกจนถึงการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมาตรฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จนถึงยา