วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 13 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:13 am

กองทัพไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 2 มิถุนายน2565
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย


และคณะภริยาผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ
มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการให้ปวงพสกนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีไถ่ชีวิตโคนก ปลา นอกจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ในวันเดียวกันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และนางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและภริยาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯมหานครและปริมณฑล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 45 รูป ณ ลานทัศนาภิรมย์ พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 45,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องเจ้าพระย าพิธี วางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัย

ต่อมาเวลา 10.00 น.
ผู้บัญชาการทหารเรือได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือตลอดจนกำลังพลจากหน่วยต่างๆร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ห้องอรุณอัมรินทร์นอกจากนี้แล้วในพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งใน พื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัดอาทิ การเยี่ยมและมอบยาเวชภัณฑ์ และของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
และประชาชน ตลอดจนการบริการด้านต่างๆ เช่นการบริการทางการแพทย์ซ่อมจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ในส่วนของกองทัพอากาศ พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วย คุณมลฤดี
เมตะนันท์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณพระบรมราชินี โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศร่วมพิธี ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมืองกรุงเทพ ฯโดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 45 รูป
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายพระพรชัยม งคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงาม เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดห้วงเดือนมิถุนายนและกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ อีกด้วย