วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5 : 22 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5:22 pm

กองบัญชาการกองทัพไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่สู่มิตรประเทศ


พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย สนองนโยบายของพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการเผยแพร่แนวคิดตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย กรมความร่วมมือต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การอบรมอาสาสมัครไทยที่ได้รับการคัดเลือกไปปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดินด้านการเกษตร การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนจากไข่ ปุ๋ยจากไส้เดือน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์และกักเก็บน้ำ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน การกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานด้วยชีววิธี
การทำบัญชีครัวเรือน โดยวิทยากรที่ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


การบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ถือเป็นการน้อมนำสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เผยแพร่ให้มิตรประเทศได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ทำให้ประชาชนของประเทศที่ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพระบรมโพธิสมภารในการสร้างความสุขในชีวิต