วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 09 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:09 am

ประกาศ สอป.⚙️💡(ประกาศ)สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.)INDSA-Industry for National Defense and Security Association⚙️🇹🇭

ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสถาบัน เพื่อฝึกงาน จำนวน 5 อัตรา✍🏻
จากคณะภาควิชาสาขา ดังนี้

1.คณะบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
1 อัตรา
2.คณะบริหารธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาวิชาการตลาด
1 อัตรา
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ
1 อัตรา
4.คณะนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
1 อัตรา
5.คณะไอที , คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
1 อัตรา

คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและประสงค์เข้าฝึกงานในองค์กร
2.อายุ 20-25 ปี
3.ไม่จำกัดเพศ
4.มีพฤติกรรมที่เรียบร้อยเหมาะสมและแต่งกายสุภาพ
5.เคารพกฏระเบียบของส่วนรวม
6.มีทัศนคติที่ดี คล่องแคล่ว
7.พร้อมปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์
8.มีทักษะโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
9.สามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
10.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในหลากหลายระดับ
11.มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


สิทธิพิเศษ💡
1.ได้รับประสบการณ์หลากหลาย และได้ร่วมงานกับบุคลากรมืออาชีพระดับชาติ หลากหลายสาขา จากองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ
2.มีโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและภารกิจระดับชาติของภาครัฐและภาคเอกชน
3.ได้รับเบี้ยเดินทางและค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมหากต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
4.มีโอกาสร่วมงานและสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนระดับชั้นนำทั่วประเทศ
5.ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงจากทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
6.หากปฏิบัติงานได้ดีมีโอกาสพิจารณาบรรจุเข้าทำงานในองค์กรเมื่อเรียนจบ

สถานที่ปฏิบัติงาน
:70/1 อาคารสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ชั้น 2 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ติดต่อสมัครงาน✍🏻📞📲☎️
: ฝ่ายเลขานุการสมาคม 097-174-9555,095-948-7522

พร้อมส่งประวัติย่อ เอกสารบุคคล
มาได้ที่ อีเมลล์:
Indsa.info@gmail.com📧📩