วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 3 : 56 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 3:56 pm

องค์กรความโปร่งใสโลกยอมรับคนไทยเมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2567องค์กรความโปร่งใสโลกยอมรับคนไทยเมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2567

องค์กรความโปร่งใสโลกยอมรับคนไทยเมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2567 : กรุงเวนิอุส ประเทศลิทัวเนีย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International (TI) International Anti-Corruption Conference (IACC) Council เป็นองค์กรเพื่อความโปร่งใสที่ทั่วโลกยอมรับได้ให้เกียรติสูงสุดเชิญ ศ,พิเศษ วิชา มหาคุณ ปธ.มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ อดีต กรรมการ ปปช.เข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนด้านต่างๆในการจะทำให้ทั่วโลกปลอดจากการทุจริต โปร่งใส และเพื่อนำปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งนี้

บุคคลสำคัญที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีทั้ง ศาสตราจารย์ ด้อกเตอร์ บุคคลที่มีชื่อเสียงจากองค์กรต่างๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก บุคคลที่ประเทศทั่วโลกยอมรับในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และในโอกาสนี้ ศ.วิชา มหาคุณ ปธ.มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ รับโลห์เกียรติยศในความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และผลักดันมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่เป็นมูลนิธิฯที่คนไทยและทั่วโลกยอมรับในความพยายามทำให้ประเทศไทยมีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังให้เยาวชนไทยคิดว่าการทุจริตคือมะเร็งร้ายที่บ่อนทำลายประเทศ และรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ชุมชนต่างๆ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในประเทศเพื้อสร้างความเชื่อมั่นของคนทั่วโลกที่จะมาลงทุนในประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย ธัชเคนท์ อุซเบกิสถาน