วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 5 : 52 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 5:52 pm

อว.มอบ ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 2024 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ Carbon Neutrality

กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม หรือ อว โดย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยหรือ SUN THAILAND ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 พฤษภาคม
ซึ่ง นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่ากระทรวง อว.มอบหมายให้ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว .มาเป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
SUN THAILAND เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยโดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย16 แห่งเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 49 มหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมใหม่อีก 2 แห่ง และอีก 5 แห่งอยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง SUN THAILAND ที่ผ่านมาประกอบด้วย การประชุมเครือข่ายสัญจรที่หมุนเวียนให้สมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพ การจัดงานประจำปีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ การมอบรางวัลให้กับโครงการหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี การขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น Banpu NEXT เพื่อขับเคลื่อนก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net zero Mission
นอกจากนี้เครือข่าย SUN THAILAND ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality ในปี 2040 ด้วย

คาดหวังว่าการจัดประชุมครั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานโครงการสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและเกิดความแข็งแกร่งในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนต่อไป