วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7 : 51 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7:51 am

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และสมาคมครัวเชฟจิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย สาธารณะสุขเพื่อชุมชน เคลื่อนที่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  หน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพ  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  และสมาคมครัวเชฟจิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  72 พรรษา  28 กรกฎาคม 2567  โดยจะมีกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่  จัดให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด   ขูดหินน้ำลาย พร้อมด้วยบริการตัดผม บริการนวดแผนไทย และให้บริการปรึกษาปัญหาในด้านต่างๆ  อาทิ  ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา แก่ผู้มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน  ในวันเสาร์ที่  20  เมษายน  2567 ณ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 500 คน