วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3 : 51 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3:51 am

วช. ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลฯ ติดตามผลสำเร็จของศูนย์วิจัยชุมชน “เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค” ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิภารัชตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนขึ้น โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม มายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและคุณภาพชีวิตให้กับท้องถิ่น โดย วช. พร้อมด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยชุมชน “เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค” เพื่อติดตามผลสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี มาจัดการและขยายผลผลิตการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่ง วช. คาดหวังว่าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนี้ จะได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับศูนย์วิจัยชุมชน “เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค” ได้นำองค์ความรู้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เน้นการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด เชื่อมโยง ต่อยอดผลสำเร็จการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชน เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ เรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์ พรหมโชติ เป็นหัวหน้าโครงการ

ในโอกาสเดียวกัน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้พัฒนานวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ได้นำนวัตกรรมพร้อมใช้เครื่องย่อยสลายใบไม้ มอบถวายแด่ วัดป่าบุญล้อม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระอาจารย์อภิสิทธิ์ โชติมันโต (ท่านปุ้ม) เจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในการดูแลพื้นที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่และชุมชน ตามที่วัดป่าบุญล้อมได้ขอรับการสนับสนุนนวัตกรรม