วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 12 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:12 am

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย มอบทุนการศึกษาใ้ห้นักเรียน100ทุน


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองแก่งคอย สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี โดยมีนางอังคณา ชิตะติติต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายปรพล อดิเรกสาร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีต ส.ส สระบุรี นายสมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีเขต 2 นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย นายสมชาย วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ นางรภัสศา พฤฒากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสระบุรีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์จังหวัดสระบุรีประธานชุมชน 16 ชุมชน อำเภอแก่ง
คอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอวิหารแดง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

นายสมชาย วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแก่งคอย กล่าวรายงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาล วัตถุประสงค์ของการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ CTจึงได้เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอยไว้ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้ใช้บริการ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน 100 ทุนและเยี่ยมชมการสาธิตกิจกรรมและนิทรรศการภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใช้เน็ตประชารัฐ และบริการด้านดิจิทัลและการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การส่งเสริมด้านการค้าออนไลน์ในชุมชน
จังหวัดสระบุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากนั้นคณะเดินทางไป ที่วัดแก่งคอยเพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแก่งคอยได้ยอดผ้าป่าในครั้งนี้จำนวน110,000บาท