วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2024 | 11 : 34 pm
วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2024 | 11:34 pm

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาออนไลน์ วางแผนการเงินมุ่งสู่ความมั่งคั่งหลังถอดบทเรียนโควิด-19 ให้ลูกค้ากลุ่ม Wealth ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนโควิดก้าวผ่านพิษเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาออนไลน์ ให้กับลูกค้ากลุ่ม Wealth ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนโควิดก้าวผ่านพิษเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง” โดยมี ดร. สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning and Family office ธนาคารไทยพาณิชย์ นายชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ นักแสดง ผู้กำกับและเจ้าของกิจการ และ นายนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ นักวางแผนการเงิน CFP® เพื่อเป็นกลยุทธ์และแนวทางให้กับลูกค้าในการวางแผนการเงินและบริหารทรัพย์สินให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติต่างๆไปได้อย่างมั่นคง จากการถอดบทเรียนของโควิด-19

ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning and Family office ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การวางแผนการเงินและการบริหารจัดการทรัพย์สินมีความสำคัญต่อความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคต เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้สถานะทางการเงินแต่ละบุคคลมีความมั่นคง และลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ เช่นบทเรียนจากโควิด- 19 ที่บางครอบครัวสูญเสียเสาหลักอย่างกะทันหัน และประสบปัญหาเรื่องการส่งต่อทรัพย์สิน จากความล่าช้าในการจัดตั้งผู้จัดการมรดก หรือความไม่สะดวกในการเดินทางไปทำธุรกรรมในช่วง Lock down

การวางแผนทางการเงินให้สมบูรณ์แบบ ควรจะมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทรัพย์สิน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1) จัดทำพินัยกรรม เป็นการจัดทำเอกสารสำคัญที่แต่ละบุคคลมีสิทธิในการกำหนดว่าสินทรัพย์ของตนเองเมื่อเสียชีวิตจะให้มีการปฏิบัติต่อทรัพย์มรดกอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สิน 2) การจัดการโดยระบบการให้ เพื่อมอบทรัพย์สินในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้ทายาท ทั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยดูหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีประกอบ 3) การจัดทำ โฮลดิ้ง คอมพานี เหมาะสำหรับธุรกิจครอบครัวแบบกงสี สามารถจัดตั้งบริษัทเพื่อดูแลธุรกิจ (Operating company) และจัดตั้งอีกบริษัทสำหรับการบริหารเงินของครอบครัว (Family investment company) เพื่อต้องการให้ทรัพย์สินที่ใช้ในธุรกิจและทรัพย์สินในส่วนของเงินออมหรือเงินลงทุน มีการแบ่งสินทรัพย์ในการบริหารที่ชัดเจน เป็นโครงสร้างที่ดีสำหรับครอบครัวนักธุรกิจที่มีสมาชิกจำนวนมาก และต้องการความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการ 4) การทำประกันชีวิต เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อยู่บนความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย โดยเงินที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ ไม่ถือเป็นทรัพย์มรดกจึงไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5) เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสินทรัพย์แบบใหม่ๆ เช่น การลงทุน ในรูปแบบของ Property backed loan โดยการนำที่ดินมาจำนองกับธนาคาร และนำเงินมาบริหาร โดยการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามความเสี่ยงที่รับได้ อยู่ภายใต้การดูแลของทีมที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคาร เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี แม้หักดอกเบี้ยจ่าย และภาษีที่ดินแล้วก็ตาม ดีกว่าการปล่อยที่ดินรกร้าง และไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำให้เงินงอกเงย โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหม่

นายนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ นักวางแผนการเงิน CFP® FWD ประกันชีวิต กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ในวัยทำงานจะอยู่ในสถานะ sandwich generation กลุ่มคนที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้ง ครอบครัวตนเอง พ่อแม่ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราต้องการการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆโดยภาระต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี จากสถิติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนขึ้น ผู้ชายอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 73 ปี ผู้หญิง 78 ปี และทุกๆ 3 ปี คนจะอายุยืนขึ้น 1 เดือน โดยมี 54 % ต้องการให้ลูกหลานเลี้ยงดู กลุ่มคนรุ่นใหม่จึงมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นเพราะต้องการมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตและอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลครอบครัวได้ ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุน เพื่อปกป้องตัวเองทางด้านสุขภาพและชีวิต เป็นหลักประกันเมื่อทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ และสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมั่นคง

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประกันมีการพัฒนา และตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) โดยผู้ลงทุนจะได้รับทั้งความคุ้มครองและโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำที่ผ่านการคัดเลือก มีพอร์ตการลงทุนที่แนะนำให้อ้างอิง ได้รับผลตอบแทนตามช่วงเวลาที่กำหนด และเป็นทรัพย์สินส่งต่อให้กับทายาท กรณีเสียชีวิต ซึ่งผลตอบแทนสามารถส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านผู้จัดการมรดก

ล่าสุดผลิตภัณฑ์ใหม่ SCB EXPERT LINK ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันอย่างแท้จริง สามารถเลือกระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยได้ แบบ 7 ปี หรือ 12 ปี พร้อมรับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และคุ้มครองสูงถึง 40 หรือ 60 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ด้วยวงเงินแบบไม่ตรวจสุขภาพ สูงถึง 60 ล้านบาท เพียงตอบคำถามสุขภาพ อย่างไรก็ดี การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

นอกจากนี้ ตลอดอายุกรมธรรม์จะได้รับโบนัสพิเศษถึง 3 ต่อ โดยต่อที่ 1 รับโบนัสพิเศษเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบ ต่อที่ 2 รับโบนัสพิเศษรายปีก่อนเกษียณ และต่อที่ 3 รับโบนัสพิเศษรายเดือนหลังเกษียณ และหากผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง จะได้รับโบนัสพิเศษสูงถึง 2 เท่าอีกด้วย

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม การวางแผนการเงินควรที่จะทำทันที เพราะเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเกิดแบบฉุกเฉิน ถ้ามีการวางแผนการเงินจะช่วยให้เราอุ่นใจได้ในระยะยาว

นายชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ นักแสดง ผู้กำกับและเจ้าของกิจการ กล่าวว่า ในช่วงโควิด-19 กองถ่ายละครหยุด กิจการร้านแพนเค้ก คาเฟ่ ปิดจำหน่าย เพราะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับนั่งทานที่ร้าน จากวิกฤติโควิด- 19 ในครั้งนี้ คิดว่าเราทุกคนต้องรอด ไม่มีการ Lay off พนักงาน ไม่ลดเงินเดือน ทุกคนต้องสู้ไปด้วยกัน จึงได้เกิดกลยุทธ์คิดใหม่ทำใหม่ โดยปรับเปลี่ยนเมนูอาหารใหม่ให้สามารถ Delivery ได้ และเป็นแบบ Frozen โดยคุณภาพเหมือนทานที่ร้าน และที่สำคัญทำให้ตระหนักเห็นถึงความจำเป็นเรื่องการวางแผนการเงิน เนื่องจากมีภาระต้องดูแลพ่อแม่และครอบครัว โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเงินมากเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน จึงได้ลงทุนหลากหลายประเภท ทั้งประกัน กองทุนรวมประเภทต่างๆ และธุรกิจของตนเอง เพื่ออนาคตที่มั่นคงทางการเงินในระยะยาว

“โควิด-19 ระลอกแรกไม่มีใครตั้งรับได้ทัน เพราะระบาดเร็วมาก เป็นเสมือนบทเรียนให้เราต้องเริ่มคิด และวางแผนการเงิน เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี จะได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแน่นอน จึงวางแผนจัดสรรเงิน ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก และต้องเตรียมเผื่ออนาคตอีก 1 ปีข้างหน้า หากโควิด- 19 ยังไม่จบ เราจะอยู่อย่างไร เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และถ้าคิดอย่างเดียว และไม่ลงมือทำก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ เพราะตั้งเป้าหมายว่าเราอยากมี peace of mind เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างไร้ความกังวลแม้เจอวิกฤติ เลยหาความรู้เรื่องการลงทุนเยอะมาก ถ้าจะนำเงินไปลงทุนในอะไร หรือเราจะฝากความหวังของชีวิตเราไว้ตรงไหน จะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เราจะทำด้วย เพื่อที่วันใดมีวิกฤติ ก็สามารถนำเงินที่ลงทุนมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ และการมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินที่เข้าใจเรา นอกจากจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงและส่งต่อไปยังลูกๆ ได้ด้วยครับ” นายชาตโยดม กล่าว

• รับประกันภัย โดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
• ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ลักษณะสินค้า ความคุ้มครองเงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนและทำประกันทุกครั้ง
• เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
• การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
• กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00น.) หรือ fwd.co.th
• ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลของท่าน และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777