วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 3 : 51 pm
วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 3:51 pm

กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพฯ..เลือก พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ นั่งประธาน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.65 ณ สโมสรกองทัพบก ห้องประชุม VIP3 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกองทุนฯ พร้อมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป , พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ, นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป, ดร.ทวีลาภ ริ้วทอง, ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์, พลตำรวจตรี นิธิโรจน์ บุญญาศิริโรจน์, นายสมบัติ สายคำ, ดร.ธนพนธ์ คล้ายจินดา, นายสัญญา พัชรนรากุล

สำหรับการออกเสียงเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานกองทุนฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ มาเป็นประธานกองทุนฯ

กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาทุนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งการให้ทุนการศึกษา และฝึกอบรมส่ง