วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 7 : 09 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 7:09 pm

“ปลัด กทม.เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ บนส.รุ่นที่ 17 เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion : Beyond BMA)

วันที่ 26 ส.ค.65 เวลา 09.30 น.ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับสูง รุ่นที่ 17 เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion : Beyond BMA) และเยี่ยมชมบูทแสดงรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และการสาธิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และ Test Drive บริเวณลานคนเมือง

กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 17 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับต้น สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 24 คน และจากหน่วยงานงานต่างสังกัด จำนวน 3 คน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 คน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถทางการบริหาร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถรองรับภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างนักบริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน รวมถึงการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการบริหาร ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 16 ก.ย.65 ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราธิปัตย์”

สำหรับผลงานวิชาการ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้าตัดแปลง (BMA – EV CONVERSION] มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดัดแปลงยานยนต์ของหน่วยงานราชการสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) และจัดทำเป็นเสนอแนะเชิงนโยบาย พัฒนาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและตัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามนโยบายของประเทศ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และมีความสอดคล้องกับนโยบายนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5 ดี ประกอบด้วย 1.บริหารจัดการดี 2.เดินทางดี 3.สิ่งแวดล้อมดี 4.เศรษฐกิจดี และ 5.สุขภาพดี)

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นงานที่ตรงกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีโครงการทดลองทำรถต้นแบบดัดแปลงที่เขตสาทร จำนวน 10 คัน ซึ่งรถดังกล่าวจะสามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งได้ ตอนนี้รถพร้อมแล้ว ในอนาคตกรุงเทพมหานครจะไม่ซื้อรถยนต์ใหม่ โดยจะนำรถเก่าที่มีอายุเกินกว่า 7 ปี และมีสภาพที่ดี ปรับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงในอนาคตโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม จะได้จัดหลักสูตรเพื่ออบรมการดัดแปลงรถยนต์เพื่อฝึกอบรมให้แก่ประชาชนผู้สนใจนำไปต่อยอด เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี