วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 40 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:40 am

นสพ.อปท.นิวส์ เปิดตัว สำนักโพล “อปท.นิวส์โพล”


     ดร.กำพล มหานุกูล ประธานบริหารสำนักโพล อปท.นิวส์โพล , นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักโพล อปท.นิวส์โพล อดีตบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาสำนักโพล อปท.นิวส์โพล พร้อมทีมสำนักโพล ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายชัยวัฒน์ ได้เปิดเผยว่า สำนักโพลน้องใหม่นี้ ที่จะทำหน้าที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มต่างๆเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการที่หน่วยงานรัฐจะต้องเข้าไปดูแล และแก้ปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้น ซึ่งโพลจะทำหน้าที่สำรวจไปในกลุ่มที่เกิดปัญหาและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนในระดับกลุ่มต่างๆ ซึ่ง อปท.นิวส์โพล ได้เริ่มทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ สก. ในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจะมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีจำนวนถึงร้อยละ 53  และมีการรับรู้ข่าวสารและมีการตื่นตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้จัดการเลือกตั้งครั้งนี้ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสังคม online  ให้มากขึ้นเพราะเป็นช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับทราบข่าวสารโดยอาจเน้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะส่งผลการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวงให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมอย่างไร
 จากการตอบแบบสอบถามน่าจะเป็นข่าวดีที่ว่ามีแนวโน้มชาวกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เกินร้อยละ 60 หรืออาจจะถึงร้อยละ 70 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แม้ว่ายังมีความห่วงเรื่องการระบาดของโรคโควิด 19  และความสะดวกในการเดินทางจะยังเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการออกไปไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากยังมองการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิใช้เสียงในรูปแบบประชาธิปไตย แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลับไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครจะมีความสุจริต โปร่งใส ประกอบกับข่าวสารที่ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องของกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองระดับชาติที่สนับสนุนตัวผู้สมัคร ทั้งอย่างชัดเจนและคลุมเครือ มากกว่านโยบายการพัฒนาเมือง การแก้ปัญหาซ้ำซากของเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองหลวง


ดังนั้นนอกจากฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครจะต้องทำการรณรงค์ให้คนกรุงเทพฯ ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงให้สมกับการรอคอยมาหลายปีแล้ว ผู้สมัครที่คาดหวังคะแนนเสียงบริสุทธิ์จากประชาชนจึงควรหาช่องทางแสดงวิสัยทัศน์ และนโยบายเร่งด่วนที่จะเห็นผลและส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในช่วงวาระของการดำรงตำแหน่งอันเป็นสิ่งที่คนเมืองหลวงต้องการในยามนี้

การทำผลสำรวจคำถามเดียว (หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งท่านจะเลือกใครเป็น “ผู้ว่าฯ กทม.”)
จากการทำผลสำรวจของแต่ละค่ายทุกๆ ครั้ง ผลสำรวจของ กทม.มักจะมีการเบี่ยงเบนหรือคาดเคลื่อนอย่างสูงด้วยอายุและพฤติกรรมรวมกับคน กทม.ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสพติดข่าวและอัพเดพข่าวได้เร็วกว่า เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยืนยันผลการสำรวจครั้งที่ 1 และทดสอบสมมุติฐานคาดการณ์การเลือกตั้งว่า ผู้สมัครคนไหนน่าสนใจ ในช่วงนี้ ทาง อปท.นิวส์โพล จึงทำผลสำรวจโดยใช้คำถามเดียว ในหัวข้อ หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือกใครเป็น “ผู้ว่าฯ กทม.” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีผลดังนี้

หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 28%
หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 20%
หมายเลข 4 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 14%
หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 11%
หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา 8%
อื่นๆ (ยังไม่ตัดสินใจเลือกท่านใด) 5%
ไม่ไปใช้สิทธิ/ไม่เลือก 4%
หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล 4%
หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี 3%
หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที 3%