วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 44 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:44 am

TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการการใช้ประโยชน์งานวิจัย (Research Utilization)ผลักดันผลงานนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งมั่นสู่ผู้นำในอาเซียน

TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ Research Utilization ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย โดยสนับสนุนเร่งรัดการนำนวัตกรรมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล มุ่งมั่นสู่ผู้นำในอาเซียน

ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS: Thailand Center of Excellence for Life Sciences) เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทย ให้ความสำคัญในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตและการใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาตัวเองได้ พร้อมผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 TCELS ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมให้สนับสนุนโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization หรือ RU) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความสามารถของเอกชนมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เชื่อมต่อและกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก ล่าสุด TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ หรือ RU ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และสังคม รวมถึงผลักดันเชิงนโยบายตามแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ TCELS ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ RU ประจำปี 2567 รอบที่ 1 โดยมี 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย

 1. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ขั้นสูง การพัฒนาและผลิตวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ด้วยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้รับการรับรองทะเบียนผลิตภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถขยายผลสู่ตลาดภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
  โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและผลักดันให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทย ก้าวสู่อันดับหนึ่งของอาเซียน ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถทดแทนการนำเข้า
 1. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ สร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการสนับสนุนการขยายผลของงานบริการด้านการแพทย์จีโนมิกส์ การแพทย์แม่นยำ หรือ บริการตรวจวินิจฉัยข้อมูลชีวสารสนเทศทางการแพทย์จีโนมิกส์ โดยตั้งเป้าหมายว่าประเทศไทยจะมีการให้บริการการแพทย์จีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำเพิ่มขึ้น 10 รายการ ภายในปี พ.ศ. 2570
  และ 3. การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยจะสนับสนุนกลุ่มนวัตกรรมสารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอางจากสมุนไพรที่มีข้อมูลการวิจัยทางคลินิก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ทะเบียน อย. หรือเทียบเท่า ให้มีความพร้อมในการวางจำหน่ายและออกสู่ตลาดได้
 2. TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (RU) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. และประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการทางเว็บไซต์ www.tcels.or.th ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อเสนอโครงการ โดย Download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.tcels.or.th และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลในระบบพร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ได้กรอกตามแบบฟอร์มของ TCELS
  TCELS มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมาย “ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยและสิ่งแวดล้อม “TCELS MAKE EVERY LIFE BETTER” ศึกษารายละเอียดและบริการของ TCELS ได้ที่ www.tcels.or.th Facebook: TCELS THAILAND