วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7 : 00 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7:00 am

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ชู “ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง” เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรเดช สมเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเข้าร่วมงานในพิธีเปิดงาน “อ.ต.ก.สินค้าเกษตรคุณภาพสูง (ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL)” โดยมี นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom)

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจัดจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในการดำเนินงานตามนโยบายการตลาดนำการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและเพื่อขับเคลื่อนตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พ.ศ. 2564-2568 โดยมีเป้าประสงค์ในการเพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร และแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ซึ่งปัจจุบัน ตลาด อ.ต.ก. มีผู้มาใช้บริการประมาณวันละ 5,000 คน โดยใน 1 ปีจะมีผู้มาใช้บริการประมาณไม่ต่ำกว่า 1,825,000 คน และเป็นรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับผู้บริโภค ในฐานะแหล่ง ช้อป ชิม ชิล สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพพรีเมี่ยมแห่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และเป็นจุดมุ่งหมาย (Destination) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยในปีพ.ศ. 2560 ตลาด อ.ต.ก. ได้รับการจัดอันดับ จากสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นสหรัฐอเมริกาให้เป็นตลาดที่ดีที่สุด อันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งเป็นการการันตีว่าตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดสดที่คู่ควรแก่การมาเยือน และพื้นที่ของ อ.ต.ก. เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน รองรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

และเพื่อต่อยอดนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และตอกย้ำภาพลักษณให้ตลาดสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมของไทย อ.ต.ก. จึงได้การดำาเนินงานการพัฒนาตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จัดตั้งเป็น “ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom)” ศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพทีดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาด การพัฒนาแบรนด์คุณภาพ การยกระดับราคาผลผลิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตทางการเกษตรผ่านช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ การสร้างช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรรวมไปถึงสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ให้กับเกษตรกร สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร เป็นการยกระดับคุณชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม และสร้างรายได้ให้กับ อ.ต.ก. สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายปณิธาน กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ แผนงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) เพื่อรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงให้แก่เกษตรกร ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ อันจะส่งผลให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง และกระตุ้นความเชื่อมั่นให้เกิดการบริโภค และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ซื้อ ผู้นำเข้าสินค้าไทยไปยังต่างประเทศในทุกๆภูมิภาค และสื่อมวลชนทุกแขนง อันเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

โดยการจัดงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ครั้งนี้ มีร้านค้าจากเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงหลากหลายประเภทมาจัดแสดงและจำหน่ายรวมกว่า 25 ร้านค้า ได้แก่

กรมส่งเสริมการเกษตร จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาพิเศษ อาทิ ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล สมุนไพรอบแห้ง ผลไม้แปรรูป น้ำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ ถั่วลิสงอบเกลือ ผลิตภัณฑ์กาแฟและชาฯลฯ

กรมประมง จำหน่าย ปลากุเราเค็ม ปลาทูต้มหวาน ข้าวแต๋น ปั้นสิบ ปลากระพง คางกุ้ง ปลากะพงสามน้ำ ปลาซิวอบกรอบ และสินค้าจากกรมประมงอีกมากมายมาจำหน่ายภายในงาน

กรมการข้าว ได้คัดสรรข้าวคุณภาพดี อาทิ ข้าว กข43 ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวฮาง ข้าวกล้อง ข้าวสังข์หยด ข้าวลืมผัว ข้าวเหนียวดำ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ได้แก่ ข้าวเกรียบ สบู่เหลว แชมพู มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

กรมปศุสัตว์ นำสเต็กเนื้อโคคุณภาพดีไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่ ผลิตภัณฑ์นม ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

กรมหม่อนไหม จัดแสดงผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ พร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษภายในงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำสินค้าจากกลุ่มอาชีพไวส์แอนวิสดอม สังกัดสหกรณ์เคหสถานศิครินทร์และเพื่อน จำกัด อาทิ สินค้าสมุนไพรออแกนิค ได้แก่ สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง แชมพูมะกรูด น้ำมันนวด พิมเสนน้ำ และน้ำยาทำความสะอาด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำหน่ายน้ำมันรำข้าวสกัดเย็น นำมันงาสกัดเย็น โลชั่นน้ำนมข้าว จมูกข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) จำหน่ายข้าวญี่ปุ่น ข้าวหอมมะลิระยะเม่า ซุปหัวปลี เครื่องดื่มกะทิไร้น้ำตาล ฯลฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำหน่ายผลผลิตสดจากพื้นที่สูง ได้แก่ อโวคาโด มะเขือเทศโทมัส แตงกวาญี่ปุ่น เสาวรส บัตเตอร์นัส ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานวิจัย บูทอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และของที่ระลึก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และเครื่องใช้สอย

นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจาก องค์การสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) หรือ SME และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มาวางจำหน่ายภายในงานอีกด้วย ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร การสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม มินิคอนเสิร์ต และช่วงโปรโมชั่นจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ในงานนี้มีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11- 15 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100095393588926 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE Official Account : https://lin.ee/ufIaIO9
Facebook LINE Official Account :